Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Předmětem plnění se rozumí dodávky zboží včetně dopravy a služeb s dodáním souvisejících. Dodávky se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené V E-SHOPU, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží:

- v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údaj. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v některých, zejména cenově náročnějších případech vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta u většiny zboží je v pracovních dnech 24 hodin pro zásilky odesílané dopravcem PPL a 48 hodin pro zásilky odesílané Českou poštou. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

5. Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodný typ, barva ...) vyměníme nepoužité a nepoškozené zboží za jiné. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Postup vyměnění zboží je nutné dopředu dohodnout s našimi prodejci.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo na změnu objednávky (typ zboží, množství apod.) a to do okamžiku expedice. V případě změny objednávky kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího a informuje ho o změnách. Pokud je již zboží zaplaceno, bude rozdílová částka kupujícím doplacena, případně mu bude dohodnutým způsobem vrácena přebytečná částka. Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávku, až do potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, a pokud tak učiní, zpravidla ihned kontaktuje kupujícího, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a následně navrhne alternativní řešení. Kupující má podle zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícímu projevit vůli odstoupit od smlouvy (nejlépe telefonicky nebo emailem) a následně zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího a to nejlépe bez známek užívání, opotřebení nebo poškození, v původním obalu a v kompletním rozsahu (včetně příslušenství, prémiových odměn apod.). Po obdržení vráceného zboží bude kupujícímu vrácena zpět odpovídající částka předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (přepravné, dobírkovné apod.) Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7. Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na dodacím listu, případně v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Podrobněji viz reklamační řád.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

9. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku bez souhlasu vlastníků těchto dat.